Algemene voorwaarden

Op alle afgesloten overeenkomsten gemaakt met Prachtige Parel zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Dit is geldig op alle opleidingen, die onder welke naam dan ook aan Prachtige Parel zijn verbonden.

Prachtige Parel is gelegen in de Kapittelstraat 37, 9280 Wieze in België.

Prachtige Parel is ingeschreven onder volgend ondernemingsnummer: BE0702 850 716.

De Deelnemer is de persoon die zich na de schriftelijke aanmelding en een 1ste termijnbetaling heeft ingeschreven voor een door Prachtige Parel aangeboden opleiding.

Definitieve overeenkomsten tussen Prachtige Parel en de deelnemer worden schriftelijk aangegaan via een inschrijfformulier per post of via mail. Bij ontvangst door Prachtige Parel van de inschrijving en een eerste aanbetaling treedt de overeenkomst in werking.

De deelnemer is gehouden iedere wijziging in de persoonlijke en professionele gegevens schriftelijk aan Prachtige Parel te melden.

1. Deelname aan de jaaropleiding

Om te waarborgen dat Prachtige Parel de hoge kwaliteit behoudt die het heeft, wordt als voorwaarde gesteld dat er met iedere deelnemer voor de inschrijving een persoonlijk contact is geweest. Door middel van deelname aan een workshop of door middel van een persoonlijk gesprek en referenties. Dit is uitsluitend een voorwaarde en biedt geen garantie voor deelname.

De door Prachtige Parel aangeboden opleiding gaan enkel door bij voldoende aanmeldingen en vinden plaats op een locatie in België.

Ontvangt Prachtige Parel geen inschrijvingsformulier retour binnen de vervaldatum komt de plaats automatisch te vervallen en eventueel inschrijfgeld wordt niet terug gestort.

Door het terug sturen van het inschrijvingsformulier gaat de deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden van Prachtige Parel die vermeld staan op de website.

Eenmaal gesloten overeenkomsten leiden voor Prachtige Parel tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.

2. Betalingen

De tarieven staan op de website vermeld. Betaling door deelnemer in termijnen is mogelijk. Dit wordt voor de inschrijving besproken en overeengekomen.

Wanneer tarieven worden vergoed door de werkgever of instantie, wordt er 25% meerkost in rekening gebracht. De deelnemer moet Prachtige Parel hiervan tijdig op de hoogte stellen voor de inschrijving. Wijzigingen hierin nadat de overeenkomst is gesloten worden niet aanvaard.

De termijnbetalingen vinden plaats zoals door Prachtige Parel is aangegeven en worden schriftelijk bevestigd aan de deelnemer. Het gehele bedrag dient voor de afronding van de opleiding te zijn voldaan, tenzij anders is overeengekomen en schriftelijk bevestigd door Prachtige Parel en de deelnemer.

Alle betalingen dienen tijdig, zoals vermeld op de factuur, te zijn voldaan. Prachtige Parel hanteert een betalingstermijn van 8 dagen. Bij niet tijdig betalen zonder communicatie over de vertraging wordt een herinnering per mail verstuurd op de dag na de vervaldatum. Bij een tweede herinnering worden er vertragingskosten van 75€ in rekening gebracht. Bij herhaling van niet tijdig betalen bij termijnbetalingen wordt het totaalbedrag in zijn geheel gevorderd.

Prachtige Parel heeft het recht om deelnemers, die zich bij herhaling niet aan de overeengekomen financiële verplichtingen houdt, van verder deelname aan de opleiding uit te sluiten. In dat geval is zonder uitzondering het verschuldigde bedrag van opleiding in zijn geheel onmiddellijk opeisbaar.

Afmelding voor een of meerdere dagdelen geeft geen recht op inhalen of restitutie.

3. Annulering

Wanneer een deelnemer niet langer wenst deel te nemen of onverwacht niet meer kan deelnemen aan de opleiding laat hij dit schriftelijk aan Prachtige Parel weten.

Bij annulering (deelnemer wenst niet langer deel te nemen) binnen 8 weken voor aanvang van de opleiding wordt 25% van het tarief in rekening gebracht. Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang, wordt 50% van het tarief in rekening gebracht.

Annuleert de deelnemer binnen twee weken voor aanvang of bij voortijdig beëindigen tijdens de opleiding is het gehele bedrag verschuldigd.

Indien de deelnemer door voorziene omstandigheden hem betreffende, niet in staat is om de (volledige)opleiding te volgen, is dat voor rekening van de deelnemer.

Bij onvoorziene omstandigheden, ziekte, overmacht, waardoor de deelnemer niet meer in staat is de opleiding te starten of af te ronden, wordt de overeenkomst als beëindigd beschouwd en heeft de deelnemer recht op teruggave van het lesgeld met ingang van de datum waarop dit feit aan Prachtige Parel bekend is gemaakt.

Annulering wordt door Prachtige Parel en de deelnemer schriftelijk bevestigd.

4. Deelname en toekenning Prachtige Parel – Tori erkend certificaat

Er gelden twee criteria voor het toekennen van het certificaat.

Wanneer er vanuit Prachtige Parel tijdens de opleiding, sprake is van twijfel of ongeschiktheid van de deelnemer als coach en hieruit vooruitvloeide deelname, is er persoonlijk contact tussen deelnemer en docent op initiatief van Prachtige Parel

5. Auteursrecht

Van het door Prachtige Parel ontwikkelde opleidings- en beeldmateriaal blijven alle rechten aan Prachtige Parel voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming mag niets van de website van Prachtige Parel , logo of academie worden gebruikt of verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk,eigen website, fotokopie of anderszins.

6. Privacy

Deelnemers verplichten zich tot geheimhouding bij derden van alle informatie die zij van andere deelnemers ontvangen en waarvan de deelnemers het vertrouwend karakter moeten begrijpen.

Prachtige Parel respecteert de privacy van de deelnemers en gaat zorgvuldig met hun gegevens om. Persoonlijke gegevens (naam en woonplaats) worden in vertrouwelijkheid door de deelnemer verstrekt en ook zodanig behandeld. Alle persoonlijke informatie, mondeling en schriftelijk, wordt gegarandeerd vertrouwelijk behandeld. Persoonlijke gegevens worden nooit een externe partijen verkocht, noch worden deze aan derden ter beschikking gesteld.

7. Geschillen

Prachtige Parel stelt alles in het werk om haar deelnemers zo goed mogelijk het door hen gekozen opleiding te laten volgen. Zelden is een deelnemer niet tevreden met de inhoud, beleid of de begeleiding. Mocht het zo zijn dat een deelnemer ontevreden is, neemt de deelnemer tijdig contact hierover op met Prachtige Parel. Mocht het geschil niet kunnen worden opgelost, dient de deelnemer de klacht schriftelijk in te dienen bij Prachtige Parel.

8. Overige rechten en plichten van Prachtige Parel

Prachtige Parel is bevoegd om een deelnemer tijdens de opleiding verdere deelname te ontzeggen indien:

Wijziging van de algemene voorwaarden: Prachtige Parel is ten alle tijden gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De algemene voorwaarden, zoals ze luiden op het moment van ontvangst door de deelnemer blijven gelden voor de overeenkomsten die op dat moment rechtsgeldig tot stand waren gekomen. De deelnemer heeft deze geldende voorwaarden ontvangen via post, alsook ondertekend voor bevestiging bij inschrijving door Prachtige Parel. Op latere overeenkomsten zijn de nieuwe algemene voorwaarden van toepassing.